Modus | Home page

Nové trendy a mezisektorová spolupráce

Novinka

Mechatronika a optika, zdánlivě úplně cizí obory, přesto si mají co říci. Přesvědčit se o tom mohli členové Českého optického klastru a Klastru Mechatronika na společné akci, která proběhla 26. března v Technologickém centru Praha.


Program se točil kolem aditivních technologií, se kterými pracují firmy z obou klastrů. Konkrétní příklady použití aditivních technologií v různých průmyslových odvětvích od potravinářství po výrobu lodí představili zástupci firmy 3Dwiser. Ukázky toho, na co se v oblasti 3Dtisku zaměřuje výzkum a vývoj, si připravily výzkumná organizace COMTES FHT a Česká technologická platforma pro aditivní výrobu. Ing. Martina Koukolíková Ph.D. prezentovala dosavadní aktivity a výstupy projektu AM SURF, který se věnuje studiu potenciálu povrchových úprava 3D tištěných kompotent. Pro účastníky to byla zajímavá ukázka prolínání aditivních a optických technologií, protože viděli konkrétní důvody pro využití různých typů mikroskopů a optických zařízení. M. Koukolíková podrobně vysvětlila, proč je potřeba se tématu povrchů kovových tištěných dílů věnovat, čímž volně navázala na předchozí příspěvky. Ani zástupci optického klastru nezůstali pozadu. Společnosti Hilase a IQS nano ukázaly, jak využívají aditivní technologie ve své každodenní činnosti. Workshop tak ukázal potenciál aditivních technologií v plném měřítku – od velkoobjemového tisku betonových laviček, po výrobu miniaturních úchytů pro jemné optické kabely.

Protože i inovace potřebují občas povzbudit, doplnili ještě zástupci Technologické centra Praha v programu svou nabídku podpory pro malé a střední podnik, např. při snižování energetické náročnosti provozu. A celý den byl zakončen praktickou ukázkou 3Dskenování. Významný čas byl ale věnován vzájemnému poznání a navazování kontaktů mezi členy obou klastrů. Právě otevírat nové možnosti spolupráce je hlavní přidaná hodnota klastrových organizací. Díky jejich spolupráci se mohou setkávat i zdánlivě naprosto nesourodé obory a společně nacházet nové impulsy pro budoucí spolupráci.

 

 

 

Klastr MECHATRONIKA funguje jako funkční platforma pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol a regionálních institucí k zvyšování konkurenceschopnosti firem a pro udržitelný rozvoj regionu. Pořádá networkingová setkání pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Dlouhodobě spolupracuje s klastrovými organizacemi po celé ČR, Evropě a především v Bavorsku. Součástí Klastru MECHATRONIKA je také Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, která podporuje transfer znalostí a technologií v oblasti 3D tisku.

Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

 

Technologické centrum Praha (TC Praha) je neziskovým sdružením právnických osob, které plní více rolí. Je národním pracovištěm pro podporu výzkumu a vývoje v Evropském výzkumném prostoru a národním kontaktním bodem rámcových programů EU. Dále se orientuje na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a na realizaci mezinárodních technologických transferů, koordinuje činnost mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v České republice. Je zprostředkovatelem technologického transferu pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) s celostátní působností a plní roli kontaktu pro český průmysl v několika mezinárodních infrastrukturách. Specializovanou činností TC Praha jsou analytické a koncepční práce zabývající se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky.   

 

Projekt AM SURF - Potenciál optimalizace povrchu 3D tištěných kovových komponent je podpořen Evropskou unií z programu Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027. Projekt AM SURF se zaměřuje na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit projektového regionu tím, že propojuje aplikovaný výzkum 3 výzkumných organizací (COMTES FHT, OTH Amberg- Weiden, THD – Technologický kampus Cham) a přímý transfer znalostí prostřednictvím sítě spolupracujících firem Klastru MECHATRONIKA. V rámci tohoto projektu se výzkumné organizace zaměří na technologie 3D tisku k optimalizaci kvality povrchu 3D tištěných kovových komponent, což je důležité téma pro firmy z mnoha oborů zastoupených v tomto regionu (automotive, medicína, aerospace).

 

 
 
Přidáno: 10.04.2024 10:42:00
Přidáno: 10.04.2024 10:42:13